NCK GRUPA Customer Service Office:
Biuro Obsługi Klienta NCK GRUPA:
801-88-25-25, 694-95-99-66

POMIARY

Oferta   firmy  NCK GRUPA w  zakresie  prac   kontrolno-pomiarowych instalacji elektrycznych obejmuje zarówno czynności mające na celu przygotowanie instalacji (urządzeń) do wykonania pomiarów oraz same prace pomiarowe i obejmuje:

R

przegląd, konserwację oraz badania i pomiary urządzeń głównych rozdzielni zasilających 0,4kV w tym wyłączniki główne i systemy SZR

R

przegląd, konserwację oraz badania i pomiary rozdzielni elektrycznych 0,4kV

R

przegląd, konserwację oraz badania i pomiary baterii kondensatorów 0,4kV

R

przegląd oraz badania i pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodów 1-fazowych i 3-fazowych

R

badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji, gniazd zasilających i urządzeń

R

badania i pomiary parametrów wyłączników różnicowo - prądowych

R

badania i pomiary instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

R

badania instalacji kamerą termowizyjną, rejestrując termogramy czyli rozkład temperatur na badanych urządzeniach elektrycznych

R

przegląd i konserwacje systemów bezpieczeństwa

R

przegląd oraz konserwację klimatyzacji i ogrzewania

R

pomiary i konserwacje instalacji antenowych

pomiary nck

POMIARY przeglądy konserwacja badania

Wyżej wymienione badania i pomiary wykonujemy w terminach i zakresach zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa i normami, Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o Ochronie Pożarowej.

Z przeprowadzonych czynności sporządzamy pisemne protokoły, które są przekazywane naszym klientom.
Osoby wykonujące w/w czynności posiadają niezbędne kwalifikacje i aktualne uprawnienia.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Pracownikami naszego Działu Technicznego lub Dzialu Marketingu, którzy niezwłocznie udzielą Państwu szczegółowej informacji i przedstawią ofertę.